Veniturile din premii si jocuri de noroc

Tatiana Tzuka 0

de Tatiana Tzuka , 12 octombrie 2018

ART. 61 – Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

 1. a) venituri din activități independente, definite conform 67 ;

a1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art.70 ;

 1. b) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform 76 ;

 2. c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform 83 ;

 3. d) venituri din investiții, definite conform 91 ;

 4. e) venituri din pensii, definite conform 99 ;

 5. f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform 103;

 6. g) venituri din premii și din jocuri de noroc, definite conform 108 ;

 7. h) venituri din transferul proprietăților imobiliare, definite conform 111 ;

 8. i) venituri din alte surse, definite conform 114 și 117.

ART. 64 – Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

 1. a) activități independente;

a1) drepturi de proprietate intelectuală;

 1. b) salarii și asimilate salariilor;

 2. c) cedarea folosinței bunurilor;

 3. d) investiții;

 4. e) pensii;

 5. f) activități agricole, silvicultură și piscicultură;

 6. g) premii;

 7. h) alte surse.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute expres pentru categoriile de venituri cuprinse în titlul IV.

CAPITOLUL VIII – Venituri din premii și din jocuri de noroc

ART. 108 – Definirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc

(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 62,(n.a:veniturile neimpozabile)  sumele primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, precum și din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.

(2) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

(3) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile și serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

ART. 109 – Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferența dintre venitul din premii și suma reprezentând venit neimpozabil.

ART. 110 – Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii și din jocuri de noroc

(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranșe de venit brut

– lei –

Impozit

– lei –

până la 66.750, inclusiv

1%

peste 66.750 – 445.000, inclusiv

667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

peste 445.000

61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000

(21) Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță sau on-line, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, impozitul datorat potrivit prevederilor alin. (2) se determină și se reține la sursă la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.

(3) Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.

(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

 1. a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;

 2. b) veniturile obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.

Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv.

În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

(5) Impozitul calculat și reținut în momentul plății este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat și reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

CAPITOLUL XIV – Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

ART. 132 – Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

(1) Plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, sunt obligați să calculeze, să rețină, să plătească și să declare impozitul reținut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv.

(n.a: D 100)

(2) Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

(n.a: D 205Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, pentru venituri din: dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii, jocuri de noroc cu impunere finală, alte surse. Declarația se depune și de organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit : a) câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii; b) venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker)

Persoana fizica care realizeaza venituri din premii si jocuri de noroc depune declaratia unica?

4.1.1.1. Persoanele care au obligația completării secțiunii 1 „Date privind veniturile realizate din România în anul 2017” Secțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din:

 1. f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;

4.1.3.1. Persoanele care au obligația completării secțiunii 3 „Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017”

 1. h) venituri din premii;

 2. i) venituri din jocuri de noroc;

(n.a: Ghid Declaratia Unica 2018, sursa ANAF)

Termen depunere 31 iulie 2018

Pentru veniturile obținute in anul 2018 depun declarația unica?

(3) Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii se completează și se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a câștigului net anual/pierderii nete anuale potrivit prevederilor cap. V – Venituri din investiții.

(4) Nu se depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – cap. I, pentru următoarele categorii de venituri:

 1. f) venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

 2. (1) În sensul prevederilor art. 122 din Codul fiscal, contribuabilii care realizează venituri din cele prevăzute la art. 61 lit. a), a1), c), d), f) și i) din Codul fiscal, precum și cele prevăzute la art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, pentru care impozitarea nu se efectuează prin reținere la sursă, au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la termenul legal prevăzut de lege prin care declară veniturile nete anuale impozabile realizate în anul fiscal precedent, precum și impozitul anual calculat și datorat, indiferent dacă veniturile sunt realizate individual sau într-o formă de asociere care nu dă naștere unei persoane juridice.

Persoana fizica care realizeaza venituri din premii si jocuri de noroc are obligatia platii CAS si CASS?

ART. 137 – Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuți la art. 136, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România:

 1. a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform 76 ;

 2. b) venituri din activități independente, definite conform 67 ;

b1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 70, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 72 alin. (3);

 1. c) indemnizații de șomaj;

 2. d) indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Raspuns:

Nu se datoreaza CAS pentru veniturile din premii si jocuri de noroc

ART. 155 – Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

 1. a) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform 76;

 2. b) venituri din activități independente, definite conform 67;

 3. c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform 70;

 4. d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile 125;

 5. e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform 83;

 6. f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform 103;

 7. g) venituri din investiții, definite conform 91;

 8. h) venituri din alte surse, definite conform 114.

(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate și în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situațiile prevăzute la art. 60.

Raspuns:

Nu se datoreaza CASS pentru veniturile din premii si jocuri de noroc

Imparte cu prietenii:

Etichete: , ,

Apreciaza acest articol