Cota redusa de TVA 5%

Tatiana Tzuka 0

Tatiana Tzuka, 9 octombrie 2018

Pe site-ul Ministerului finantelor publice avem urmatorul anunt:

Ministerul Finanţelor Publice încurajează turismul şi conformarea voluntară a contribuabililor

Guvernul a adoptat astăzi o ordonanță de urgență iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice prin care se reduce cota Taxei pe Valoarea Adăugată pentru turism și activități conexe. Tododată, actul normativ prevede mai multe măsuri pentru încurajarea conformării voluntare la plată a contribuabililor, precum și modalități de sprijin pentru autoritățile locale.

În ceea ce privește TVA:

De la 1 noiembrie 2018, se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru:
– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
– serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea;
– dreptul de utilizare a facilităților sportive, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite deja;
– serviciile constând în permiterea accesului în parcuri de distracții și în parcuri recreative.
Măsura are în vedere stimularea turismului în România, reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii economice.

Tot de la 1 noiembrie 2018 se va elimina cota redevenței pentru apa geotermală și apa minerală naturală utilizată pentru consumul populației la buvetele publice. Prin această măsură se urmărește susținerea turismului balnear și diminuarea costurilor pentru producerea energiei termice în sistemele care folosesc apa geotermală.

În domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale:

Se va acorda o bonificație de 10% pentru plata anticipată a unor obligații fiscale, atât pentru cele aferente anului 2017, cât și pentru cele aferente anilor anteriori.

În perioada următoare, ANAF va emite notificări către contribuabili, cu termen de plată 30 iunie 2019. 
Contribuabilii care vor primi, în perioada următoare, decizii de impunere pentru definitivarea impozitului pe venit sau a CAS aferente anilor fiscali precedenţi, vor beneficia de bonificația de 10% dacă își achită obligațiile până la 15 decembrie 2018. Bonificaţia acordată la plata CAS se suportă de la bugetul de stat.

Contribuabilii care vor primi decizii de impunere pentru definitivarea CASS aferentă anilor fiscali precedenţi, la începutul anului 2019, au același termen de plată – 30 iunie 2019 – și vor beneficia de bonificația de 10% dacă-și achită obligațiile până la 31 martie 2019.

Sprijin pentru UAT-uri

Administrațiile publice locale vor avea posibilitatea să contracteze împrumuturi în condiții avantajoase de la Trezorerie, în limita a 450 de milioane de lei, pentru asigurarea energiei termice pentru populație în sezonul rece.

Împrumuturile pot fi contractate numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale și numai dacă la data depunerii documentației UAT-urile nu au restanțe la împrumuturile contractate anterior. Documentele necesare în vederea obţinerii împrumutului se depun până la data de 29 noiembrie 2018 la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.

În domeniul ajutorului de stat

Se creează cadrul legal care va permite utilizarea cât mai rapidă a întregului buget al unei scheme de ajutor de stat prevăzut pe întreaga perioadă de valabilitate a acesteia.

Ministerul Finanțelor Publice va putea repartiza pe maxim 5 ani disponibilul rezultat din diferența dintre creditele de angajament aprobate și creditele bugetare aprobate pe anul curent și estimate pe următorii 3 ani.

Administrarea eficientă a împrumuturilor contractate de UAT-uri

MFP a completat art. 63 din Legea nr. 273/2006, cu prevederi legate de obligativitatea autorităților administrației publice locale de a notifica Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (CAÎL) în legătură cu efectuarea tragerilor autorizate pentru anul respectiv din finanțările rambursabile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Termenul limită este 15 august al fiecărui an, iar pentru 2018 data de 15 octombrie. În caz contrar, CAÎL anulează sumele autorizate ca trageri pentru anul respectiv și le alocă altor UAT-uri care au proiecte de investiții în derulare. De asemenea, autoritățile locale, care nu efectuează trageri până la finalul anului în cuantumul notificat către CAÎL, vor plăti o penalitate de 2% pentru sumele autorizate și netrase. Această penalitate, care va reprezenta venit la bugetul de stat, urmează să fie calculată și achitată de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale până la data de 31 martie a anului următor. Noile prevederi sunt necesare ca urmare a faptului că în practica CAÎL s-a constatat că au fost și sunt unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale care nu au utilizat integral sumele autorizate şi astfel au blocat finanţarea unor investiții publice de interes local.

 

Ordonanța de urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Text publicat în M.Of. al României numarul 854 din data de 09 octombrie 2018, in vigoare la data publicarii.

Din cuprins ordonanta:

„Art. III. -Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:…………………

(N.A )”ART. 291 – Cotele

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

a) manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității;

b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);

c) livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuința include și amprenta la sol a locuinței. În sensul prezentului titlu, prin locuință livrată ca parte a politicii sociale se înțelege:

1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari;

2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;”

6. La articolul 291 alineatul (3), după litera c) se introduc trei noi litere, literele d)-f), cu următorul cuprins:

„d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

e) serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

f) dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l).”

Textul integral al Ordonantei il gasiti pe pagina Monitorul Oficial adica aici

Imparte cu prietenii:

Etichete:

Apreciaza acest articol